Strona główna » Regulamin sklepu

Dodatkowe filtry wyboru

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego KomfortoweObuwie.pl
Pobierz wersję PDF Regulaminu Sklepu

 

       Poniższa treść regulaminu sklepu internetowego KomfortoweObuwie.pl określa ogólnie przyjęte warunki i zasady korzystania ze Sklepu, zawiera Umowy Sprzedaży, Umowy o Świadczenie Usług oraz zasady korzystania z usług świadczonych za rzecz Klienta przez Sprzedawcę.

       Dalsza część regulaminu opisuje w sposób dokładny poniższe zagadnienia:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży
 4. Sposoby i terminy płatności za zamówione produkty
 5. Koszty, sposoby i terminy dostaw zamówionych produktów
 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
 7. Reklamacje zakupionych towarów
 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 10. Ochrona danych osobowych
 11. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem KomfortoweObuwie.pl dla osób będących w posiadaniu konta założonego dobrowolnie za pośrednictwem mechanizmów strony sklepu.
 3. Akceptacja regulaminu Sklepu Internetowego KomfortoweObuwie.pl jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia przez kupującego Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia na przyjętych i obowiązujących zasadach.
 4. Sklep internetowy, działający pod adresem KomfortoweObuwie.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzącego działalność gospodarczą pod poniższą nazwą i adresem rejestrowym firmy:

 

Produkcja Odzieży Skórzanej Krzysztof Swat

NIP: 529-101-31-21

Regon 11314922

ul. Przesmyk 8 05-825 Kałęczyn

Gmina Grodzisk Mazowiecki, województwo mazowieckie

 

Dane kontaktowe oraz miejsce prowadzenia działalności firmy:

 

Centrum Mody Nadarzyn

Hala Handlowa lokal 154

Aleja Katowicka 51, 05-830 Nadarzyn

Krzysztof Swat

email:sklep@komfortoweobuwie.pl

Telefon: +48 507-740-011

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego KomfortoweObuwie.pl;
  2. Klient hurtowy – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia hurtowego w ramach Sklepu Internetowego KomfortoweObuwie.pl bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Celem uzyskania statusu Klienta hurtowego konieczne jest poinformowanie KomfortoweObuwie.pl drogą elektroniczną na adres sklep@komfortoweobuwie.pl o chęci uzyskania statusu Klienta hurtowego. Klient hurtowy dokonujący dalszej odsprzedaży prowadzonej zwłaszcza dla konsumentów detalicznych, zobowiązany jest do właściwego oznaczenia zamówionych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. Cena towaru w dalszej odsprzedaży przez Klienta hurtowego nie powinna być niższa od ceny towaru w Sklepie Internetowym KomfortoweObuwie.pl. W przypadku obniżki (promocja/wyprzedaż) cen regularnych towarów w Sklepie Internetowym KomfortoweObuwie.pl Klient hurtowy ma prawo również dokonać zmiany poziomu cen towarów z zastosowaniem cen minimalnych jak w Sklepie Internetowym OomfortoweObuwie.pl. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów hurtowych, co jest wprost określone, w pozostałych przypadkach zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów;
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z podmiotem KomfortoweObuwie.pl niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie Internetowym. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsumentów, co jest wprost określone;
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego KomfortoweObuwie.pl;
  5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem KomfortoweObuwie.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Towary i usługi świadczone przez Sprzedawcę.
  6. KomfortoweObuwie.pl – przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Produkcja Odzieży Skórzanej Krzysztof Swat NIP: 529-101-31-21.
  7. Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy KomfortoweObuwie.pl a Klientem / Klientem hurtowym.
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827);
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, na rzecz którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży jak również dane Klienta niezbędne dla ewentualnego zawarcia a następnie wykonania Umowy Sprzedaży.Każdorazowo Zamówieniu zostanie przypisany indywidualny numer, będący jednocześnie identyfikatorem Zamówienia. Akceptacja Zamówienia automatycznie oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży;
  12. Identyfikator Zamówienia (id) - indywidualny numer zamówienia przypisywany każdorazowo do nowo składanych zamówień przez Klienta na rzecz Sprzedawcy;
  13. Zamówienie hurtowe – oświadczenie woli Klienta hurtowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Minimalna wartość zamówienia hurtowego wynosi 2.000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych). Towary nabyte w ramach Zamówienia hurtowego nie podlegają zwrotom i wymiano Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Zamówień hurtowych, co jest wprost określone, w pozostałych przypadkach znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące Zamówień;
  14. Zamówienie Pre-Order (Przedsprzedaż) – zamówienie przedpremierowe (przedsprzedaż) dotyczyć może każdego Towaru. Zamówienia Pre-Order składane są z wyprzedzeniem na Towar jeszcze niedostępny. W opisie takiego Towaru widnieje informacja z dokładną datą realizacji i wysyłki takiego zamówienia. Zamówienia Pre-Order są realizowane niezależnie, w terminie określonym każdorazowo w opisie danego Zamówienia i nie podlegają formie płatności "za pobraniem".
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 3. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe.
 4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://komfortoweobuwie.pl/regulamin-pm-11.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego w celach związanych z realizacją zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla  KomfortoweObuwie.pl;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową KomfortoweObuwie.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam Zamówienie” lub równorzędnym Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;
  3. wybranej metody płatności;
  4. wybranego sposobu dostawy.
  5. Minimalne Zamówienie hurtowe, które będzie przyjęte do realizacji przez  KomfortoweObuwie.pl wynosi 2.000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych).
  6. Zamówienia hurtowe powyżej 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wymagają przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie” lub równorzędnego. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  KomfortoweObuwie.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Ceny i sposoby płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  1. przelewem na numer konta bankowego 30 1020 1055 0000 9702 0018 8136

PKO Bank Polski

Dane do przelewu:

Produkcja Odzieży Skórzanej Krzysztof Swat

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia/faktury oraz imię i nazwisko osoby (lub nazwa firmy) składającej zamówienie.

  1. płatnością w systemie PayU (system bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych);
  2. przekazem pocztowym
 1. Klient winien opłacić zakupiony towar/towary najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient hurtowy winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie:
  1. przy pierwszych dwóch zamówieniach hurtowych – w formie przedpłaty za towar;
  2. od 3 do 10 zamówień –  komfortoweobuwie.pl wystawi fakturę z opóźnionym terminem płatności (7 dni);
  3. od 11 zamówienia – na wniosek Klienta hurtowego  komfortoweobuwie.pl wystawi fakturę z opóźnionym terminem płatności (14 dni), jeśli wcześniejsze faktury były opłacane terminowo;
  4. w przypadku nieopłacenia faktur, o których mowa w lit. b i c w terminie, zostanie zastosowany ponownie system przedpłaty za towar.
  5. Przedpłaty, jeśli Zamówienie hurtowe opiewa na kwotę powyżej 10.000,00 zł.
  6. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.
  7. dopisałabym punkt: Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów dostarczenia.
 3. dopisałabym punkt : Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania płatności.

V. Koszty, sposoby i terminy dostaw zamówionych produktów

 1. Dostawa Produktu, co do zasady, dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje możliwość realizacji wysyłki do innego kraju – obowiązują wówczas indywidualne ustalenia, co do metody oraz kosztu realizacji zlecenia, ustalane każdorazowo miedzy Klientem i Sprzedającym.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, a koszt dostawy ponosi Klient. Dostępne metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszty Dostawy” w Sklepie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Sprzedawca może udostępnić Klientowi poniższe sposoby dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kuriersk
  2. Paczkomaty InPost.
 3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności. W zależności od warunków technicznych, Sprzedawca może umożliwić także odbiór osobisty pod adresem miejsca prowadzenia działalności firmy (sklep stacjonarny).
 4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.
 6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
  1. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą;
  2. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.
 7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Realizacja zamówienia” w Sklepie Internetowym.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Jednakże podanie przyczyny zwrotu towaru jest dobrowolne i pomoże nam w rozwoju sklepu.
 2. Odstępstwem od zapisów w punkcie 1 jest brak możliwości odstąpienia od umowy Kupna w sytuacji, gdy Sprzedający sprowadzał towar mający na celu zaspokojenie zindywidualizowanych potrzeb Klienta na specjalne zamówienie Klienta.
 3. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.
 5. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując KomfortoweObuwie.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego metodą tradycyjną na adres sklepu KomfortoweObuwie.pl, bądź adres elektroniczny Sklepu określone w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. KomfortoweObuwie.pl poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1. § VI.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważana jest za niezawartą, jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim KomfortoweObuwie.pl przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował KomfortoweObuwie.pl o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres:


Centrum Mody Nadarzyn

Hala Handlowa lokal 154

Aleja Katowicka 51, 05-830 Nadarzyn

Krzysztof Swat
 

Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy KomfortoweObuwie.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania nieużywanego towaru, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyłączeniem kosztów poniesionych przez Klienta z tytułu dostawy Towaru. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem należności, do czasu otrzymania od Konsumenta wymaganych dokumentów, w szczególności oryginału dowodu zakupu oraz oświadczenia od odstąpienia umowy.
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przez KomfortoweObuwie.pl przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. KomfortoweObuwie.pl dokona zwrotu płatności po otrzymaniu towaru z powrotem.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 5. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Towarów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.

VII. Reklamacje zakupionych Towarów

 1. KomfortoweObuwie.pl jest zobowiązane do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. KomfortoweObuwie.pl ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.
 5. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację - jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć do KomfortoweObuwie.pl dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt KomfortoweObuwie.pl dostarczyć wadliwy towar zgodnie z otrzymaną instrukcją zwrotu na adres:

Centrum Mody Nadarzyn

Hala Handlowa lokal 154

Aleja Katowicka 51, 05-830 Nadarzyn

Krzysztof Swat

 1. KomfortoweObuwie.pl rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sklep. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Zwracany towar powinien być kompletny i czysty.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. KomfortoweObuwie.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić KomfortoweObuwie.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@komfortoweobuwie.pl
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. KomfortoweObuwie.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 6. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z KomfortoweObuwie.pl.

X. Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
 5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o Produktach Sprzedawcy i świadczonych przez Sprzedawcę usługach.
 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym KomfortoweObuwie.pl.
 7. Sklep KomfortoweObuwie.pl oświadcza, iż fakt posiadania zbiorów danych osobowych został zgłoszony do Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zgodnie z obowiązującym prawem.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  3. Załącznik nr 3 – Zgłoszenie reklamacji.
 3. KomfortoweObuwie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez KomfortoweObuwie.pl, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu